Logaritmicky progresivní DPH z přepychu

Smyslem koncepce progresivních daní je regulace společensky škodlivé honby za maximalizací zisku a akumulace kapitálu. Což je společensky škodlivé tím, že to vede to k neustálému tlaku na zvyšování objemu produkce – HDP, podmíněné růstem spotřeby – konzumu. Se stále větším podílem spotřeby zbytečné, přepychové i škodlivé, vyprovokované marketingovými technikami. To, bez ohledu na neudržitelné čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů a devastaci životního prostředí.

Progresivní DPH má být ekonomickým nástrojem, který má utlumit, nikoli zabrzdit, hon kapitálu za iracionálně enormním krátkodobým ziskem, který nemohou držitelé kapitálu racionálně ani spotřebovat, ani proinvestovat a vede je to k poptávce po absurdním přepychu.

Také to má omezit spekulace s investováním do uměleckých děl, starožitností a sběratelských předmětů, jejichž tržní cena je rafinovanými marketingovými technikami vyháněna do absurdních výšek. Takové „zboží“, jehož užitná hodnota byla při jeho zrodu oceněna cenou prodejní, byla většinou velmi nízká. Nyní je toto „zboží“ vrženo na trh a vydražováno do závratných prodejních cen. Ekonomicky to znamená, že jeho dosud fyzicky tezaurovaná cena, následně zvýší množství peněz v oběhu, což podle Friedmanovy kvantitativní teorie peněz přispívá k vyvolání inflace a k destabilizaci ekonomického cyklu.

Proti trvalé tendenci k tomuto vývoji je možno využít systému logaritmicky progresivních daní. Již dříve mnou navrženou progresivní daní z příjmu fyzických osob i korporací, a nyní navrhovanou daní z přepychu.

V tomto sytému by obchod s přepychovým zbožím byl zdaněn jak u prodávajícího – daní z příjmu, tak i u kupujícího formou DPH z přepychového zboží. Od daně by byly osvobozeny pouze nákupy předmětů dále neprodejných, pro veřejná muzea, galerie a sbírky.

                                 Příklad možného výpočtu kontinuálně progresivní daně z přepychu

                                                              DPH [%] = [ lg (cena Kč) – 4 ] x 10 [%]

                                   Se stropem 50%, tj. od ceny vyšší než 108 Kč, čili 100 milionů Kč.

Tabelárně

                                   CENA [ tis. Kč ]           10         100      1.000      10.000      100.000

DAŇ    [ % ]                   0           20          30            40              50