Volební program KSČM pro volby do PS ČR 2017 – návrh Trinkewitz

Východiska pozice KSČM

 Komunistická strana Čech a Moravy chce být dědičkou a pokračovatelkou úsilí o realizaci humanistických ideálů, o kterou usilovali od věků nejvzdělanější a moudří myslitelé lidstva.

Od myslitelů a filosofů antického Řecka i proroků euroasijských starověkých kultur, přes evangelisty Nového zákona křesťanství, přes myslitele osvícenství, kteří stáli u zrodu Velké francouzské revoluce, a přes americké bojovníky za nezávislost a autory Deklarace nezávislosti, až po filosofy průmyslového novověku, mladou dvojici autorů Komunistického manifestu (v roce 1848) Marxe a Engelse, k jejichž živému odkazu se dnešní KSČM hlásí.

Historie ukazuje, že lidstvo neustále zvyšuje své sebe uvědomování, poznávání přírody a   schopnost produkce potřeb pro svou existenci. Také ale ukazuje, že stoupající produkce není zpravidla rozdělována rovnoprávně, ale je nepřiměřeně konzumována menšinovou společenskou třídou, která si uzurpovala politickou a vojenskou moc. To časem vyvolává nesouhlas a odpor znevýhodněné většiny společnosti, která se dožaduje větších práv a při mocenském odporu třídy vládnoucí, třeba i formou revoluce.

Dnes vládnoucí režimy buržoasní, tzv. parlamentní demokracie a neoliberálního kapitalismu, nasazují Marxovi a marxismu psí hlavu a zastrašují občanskou veřejnost tím, že jej ztotožňují se excesy jeho zločinné stalinské, maoistické nebo kimovské verze tzv. socialismu. „Socialismu“, který byl a je zradou ideálů Komunistického manifestu. V něm se totiž říká, že cílem socialismu je vytvoření společnosti, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.

Straší veřejnost tím, že nazývá cestu k tomuto cíli revolucí, kterou ztotožňuje s revolucí násilnou a krvavou. Ale již sám „starý“ Marx, v předmluvě k německému vydání Manifestu (v roce 1872) napsal: Tu a tam by bylo třeba na Manifestu něco poopravit. Praktické uplatnění těchto zásad bude vždy a všude záviset na historicky daných okolnostech, a proto se revolučním opatřením, navrhovaným na konci II. oddílu nepřikládá naprosto žádný samostatný význam. Dnes by tento odstavec zněl po mnoha stránkách jinak.

Že za některých okolností je i násilí přípustné a oprávněné dosvědčují historické příklady.V americké Deklaraci nezávislosti z roku 1776 se praví: Když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je (lid) naprostou krutovládou, pak je jejich právem a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti.

Proto byl spravedlivý jak americký boj za nezávislost, tak Velká francouzská revoluce v roce 1789 a ruské revoluce v únoru a listopadu roku 1917. Tím, proč se revoluce zvrhly v krvavé občanské války, je vinen zavilý odpor dosavadních utiskovatelů a vykořisťovatelů, proti ztrátě jejich neoprávněných privilegií.

KSČM chce v dnešních podmínkách bojovat za práva lidu politickými prostředky, které lidu verbálně zaručuje platná ústava a právní řád, byť obé je výrazem třídních zájmů vládnoucí buržoasie, která je vyhlásila bez souhlasu všeho lidu. Proto také bude usilovat o přijetí nové ústavy ČR, s charakterem přímé demokracie, podobné ústavě Švýcarska.

_____________________________________________________________________

 Komunistická strana Čech a Moravy

předkládá k volbám do Sněmovny parlamentu ČR v roce 2017 

tento svůj základní politický program

 - Budeme požadovat, aby každý byl odměňován za svou práci podle jejích výsledků, měl
rovnou šanci na vzdělání, péči o zdraví a celkový rozvoj osobnosti.

- Považujeme za nutné, opustit dosavadní snahy o udržení plné zaměstnanosti všech práce
schopných, a ji hledajících, avšak za cenu umělého zvyšování poptávky po produktech,
v množství a druzích, objektivně nepotřebných. Za cenu zhoršování životního prostředí:
překračováním limitů samoobnovy přírodních zdrojů a bezohledného vyčerpávání zdrojů
neobnovitelných.

Řešení je nutno hledat jednak ve zkracování pracovní doby zaměstnaných, při zachování
jejich příjmů, jednak v tzv. kvartérní produkci, tj. v ochraně a zlepšování životního prostředí,
veřejné infrastruktury všeho druhu, rozvoje vědy, všeho vzdělání, kultury a péče duchovní i     fyzické.

Tento rozvoj by měl mít formu zakládání veřejnoprávních podniků, s počátečním dotováním
z veřejných rozpočtů. Ale které by, po dosažení schopnosti samofinancování, mohly být
nabízeny k privatizaci.

- Pro všechny požadujeme základní sociální jistoty v míře, umožněné hospodářským a
kulturním rozvojem země a ekologickými limity. I ta nejméně odměňovaná řádná práce
musí zabezpečit každému důstojný život.

- Odmítáme bezpracné příjmy a příjmy ze spekulací. Nepřiměřeně velké rozdíly v odměnách
za práci navrhujeme řešit kontinuálním progresivním zdaněním příjmu fyzických osob bez
horního omezení. Chceme, aby výše odměn za práci byly přiměřeně diferencované podle
náročnosti práce, aktivity a iniciativy, tak aby motivovaly zaměstnance i zaměstnavatele ku
prospěchu podniku.

- Budeme požadovat, aby platy a mzdy všech ústavních činitelů a úředníků státní správy,
jakož i všechny sociální a vyměřovací základy a dávky, byly stanoveny zákonem jako
násobky statisticky zjištěných průměrných mezd minulého roku a každoročně shodně
upravovány podle míry inflace.

- V ekonomice budeme požadovat rovnost všech vlastnických forem. Nebudou se omezovat
pouze na státní formu. Rozhodující vliv státu považujeme za důležitý ze strategických
důvodů jen v některých strategických a infrastrukturních hospodářských odvětvích. Cílem je
překonávat pozůstatky odcizení práce a zvyšovat zájem lidí o výsledky jejich práce tím, že
se lidé, podnikatelé a zaměstnanci budou chovat jako partneři, spolupracující na prosperitě
podniku. Konkrétně formou spravedlivého podílu zaměstnanců na zisku.

-  Budeme požadovat vyrovnanou rozpočtovou a daňovou politiku státu takovou, aby všechny
druhy ekonomických subjektů svými daňovými odvody naplňovaly potřebné
celospolečenské fondy. Chceme ekonomiku, která bude tržní ekonomikou se strategickým
státním plánováním, usměrňovaným podle prognóz světového vývoje a potřeb zabezpečení
společenských priorit, ale také současně sloužit k orientaci podnikajících subjektů ve
středním strategickém časovém horizontu.

- Hlavním cílem podnikání nesmí být neustálý růst objemu produkce, zisku a příjmů,
založený na a maximalizaci iracionálního konzumu, bez ohledu meze obnovitelných i
neobnovitelných přírodních zdrojů. Ale optimalizace a maximalizace uspokojování
racionálních potřeb populace, při maximální šetrnosti ke všem přírodním zdrojům.

- Chceme, aby se nepřekročitelnou normou harmonických společenských vztahů stalo
důsledné dodržování etických pravidel. Úcta ke každému člověku, k poctivé a tvůrčí práci,
vzájemná tolerance a lidská solidarita. Jistota, že každý se může domoci spravedlností a
nebude odkázán v nouzi na milodary.

-  V zahraniční politice budeme prosazovat posílení systému OBSE – Organizaci pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě
a vytvoření celoevropského systému kolektivní obrany a bezpečnosti,
následované zrušením NATO. A na půdě OSN budeme prosazovat posílení jejích
nadnárodních funkcí a kompetencí, sloužících k zabezpečení globálního míru a
k odstraňování příkrých rozdílů mezi národy v úrovni a kulturnosti života.

- Chceme prosazovat právo každého občana spolurozhodovat v základních politických
otázkách přímo (formami přímé demokracie, zejména formou referend), právem kontroly
ústavních a správních orgánů, až po právo kdykoli je na návrh jejich voličů odvolat,
neřídí-li se podle jejich vůle.

- Uplatněním systému subsidiarity, tj. předáním normativních a výkonných pravomocí
krajským a místním voleným zastupitelstvům a správním orgánům v záležitostech, které se
týkají pouze jim svěřených teritorií.

Jsme přesvědčeni, že na této cestě najdeme spojence, přemýšlivé občany a mladé lidi, kterým není budoucnost naší země lhostejná.

8.11.2016

Návrh: Zdeněk Trinkewitz

________________________________________________________________________________________________

Tento základní politický program vysvětluje obecnější východiska aktuálního programu volebního pro období mandátu nové Sněmovny (2017 až 2021), který následuje.

____________________________________________________________________

 Hlavní body systémového programu KSČM

pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

 Česká republika se po celá předchozí léta potácela a potácí bez státotvorné a ekonomické koncepce, bez vize svého vývoje v prudce se měnícím světě, a její střídající se („demokraticky“ zvolená) politická vedení se věnují především vzájemnému boji o zachování svých mocenských pozic a s nimi spojených materiálních výhod.

Zavedené politické strany, zastoupené v parlamentu, které potřebují získat voliče ve volbách do zastupitelských sborů, zakládají své volební programy nikoli na programu zásadních systémových změn, řešících trvající prohlubující se zaostávání ČR za srovnatelnými státy Evropy, ale hlavně na populistických slibech nesystémových řešení dílčích problémů.

KSČM je názoru, že řešení dílčích problémů náleží do programu zastupitelských sborů v krajích a obcích, a že do agendy parlamentu – Poslanecké sněmovny a Senátu, náleží řešení problémů systémových a mezinárodně politických.

Proto program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 není výčtem nepřehledného počtu jednotlivostí, ale přehledným seznamem nejpotřebnějších systémových změn, které KSČM, za mandátu nové Poslanecké sněmovny, slibuje voličům všemi silami neochvějně prosazovat.

1. Požadovat přípravu nové Ústavy ČR na principech přímé demokracie,

která by měla být po celonárodní diskusi přijata, koncem mandátu Sněmovny, formou
celonárodního referenda.

    Hlavními  principy Ústavy přímé demokracie jsou:

             - Přímé volby             – členů zastupitelských sborů, v jednomandátových volebních
obvodech

- prezidentů a předsedů nejvyšších státních institucí a úřadů

- Odvolatelnost volených zastupitelů a státních úředníků, kdykoli referendem

- Pasivní volební právo do všech volených funkcí, pro všechny plnoprávné občany

- Princip subsidiarity – rozhodování na příslušné nejnižší úrovni – obce, kraje, státu

- Systém referend                 - povinná (na př. o Ústavě a jejich změnách, o mezinárodních
[podle Čl. 2 (2) Ústavy]                             smlouvách atd.)

                                                   - vyvolaná orgány státní správy, vyžadujícími názor občanů

                                                   - z iniciativy občanské veřejnosti, s podporou

stanoveného počtu žadatelů

                                             – výsledky referend nepodléhají žádnému dalšímu schválení

                                                    - veřejná kontrola všech usnesení volených zastupitelských
sborů a výkonných orgánů

2. Neprodleně vyžadovat přijetí zákona o realizovatelných referendech bez nesplnitelných
kvor účasti a podmínění platnosti jejich výsledku schválením jakoukoli „vyšší“ autoritou.

3. Vyžadovat zrušení zákona o politických stranách a zařadit strany mezi ostatní občanská
sdružení. S tím zároveň ukončit i jejich financování ze státního rozpočtu.

4. Přijetí vládního programu omezování nákladní silniční dopravy a všeobecné preferování
dopravy kolejové jak železniční, tak i MHD. Zahájit neprodleně přechod silniční MHD na
plynná paliva a elektrický akumulátorový provoz. Přijetí zákona o povinném budování
železničních vleček do podniků s objemem dopravních výkonů nad stanovený limit.

Ve velkých městech a aglomeracích všeobecně zavádět citelné mýtné, stupňované směrem
do center.

5. Zavedení kontinuální nepřetržitě progresivní daně z příjmu fyzických i právnických osob.
Tak, aby zdanění podprůměrných příjmů kleslo, průměrných zůstalo zachováno a
nejvyšších kontinuálně progresivně stoupalo.

6. Zavedení limitů nákladů na reklamu, diferencovaně podle charakteru podnikání, jejichž
překročení se dále nepovažuje za daňově odpočitatelné náklady.

7. Vyžadovat důsledné plnění funkcí mediálních rad veřejnoprávních medií a jejich
personální osazování v souladu se zákonem o nich.

8. Prosazovat důrazné zpřísnění zákona o záboru kvalitní zemědělské, lesní a luční půdy pro
stavby jakéhokoli druhu.

9. Požadovat důsledné a obligatorní zvyšování všech oprávněných sociálních dávek,
zajišťující sociálně slabým stoupání jejich reálné hodnoty, shodně s růstem průměrných
mezd.

10. Ve všech zákonech a podzákonných správních aktech důsledně prosazovat rovnoprávnost
všech forem vlastnictví a podnikání a nepřípustnost preferování některých z nich.

11. V zahraniční politice ČR prosazovat dodržování Charty OSN a všech usnesení
orgánů OSN a usilovat o nekonfliktní a mírovou spolupráci mezi jejími členskými státy.
A v Evropě o oživení systému OBSE.

12. Odmítat jakékoli časté změny Ústavy ČR podle okamžitých nálad Poslanecké sněmovny a
zejména nedopustit přenesení kompetence vysílání české armády do zahraničních misí, z
Poslanecké sněmovny na vládu ČR.

13. Usilovat o transformaci současného stavu Evropské unie, vyplývajícího z nefunkčnosti
Lisabonské smlouvy a hrozícího jejím rozpadem. A to cestou přijetí Ústavy EU, jako federace členských států, rovnoprávných podle principu subsidarity tak, aby se EU stala sebevědomou světovou silou, ve všech směrech rovnocennou s USA, Čínou nebo Ruskou federací.

11.3.2017

Návrh Zdeněk Trinkewitz

Tento volební program je záměrně stručný, který si snadno přečte a pochopí každý volič.