Otevřený dopis poslancům a senátorům parlamentu ČR

O knize  -  J.L. FISCHER – Krize demokracie

 J.L. Fischer (*1894 – +1973) byl významný český filosof, politolog a veřejný činitel I. až III. ČSR. V době velké světové hospodářské krize, s okruhem progresivní české inteligence z vědy, kultury, politiky a podnikání vytvořili skupinu DEMOKRATICKÝ STŘED, která vydávala periodikum stejného názvu a publikovala v něm své názory na kvalitu české politické reprezentace a její „demokratickou“ a ekonomickou politiku.  Do této skupiny, mimo jiných, patřil i budovatel Barrandova, otec Václav Havla ml., Ing. Václav M. Havel.

 Výsledky debat v této skupině a své celoživotní filosofické bádání o demokracii  a o historickém vývoji lidské společnosti, vložil Fischer do monografie KRISE DEMOKRACIE, rozdělené do dvou knih: I. SVOBODA a II. ŘÁD, které vyšly v roce 1933.

V knize I. SVOBODA, vychází při analýze demokracie z klasiků osvícenství a nástupu bouřlivého rozvoje podnikání „třetího stavu“ a průmyslové výroby. Jmenovitě z Angličanů Johna Locke a T. Hobbese a Francouze J. J. Rosseaua. Jeho analýza je přísně objektivní, rozebírá rozdíly mezi různými formami demokracie a chápání lidské svobody, kterou má demokracie maximálně občanům zabezpečovat. Zásadně však jednotlivé formy nijak neklasifikuje.

II. kniha ŘÁD zdůvodňuje, čistě filosoficky, nutnost společenského řádu ve všech historických lidských komunitách a později ve státních útvarech. Formy a obsah těchto řádů, jimiž se stanoví postavení, práva a povinnosti jednotlivých tříd v komunitě, se řídí historickým stavem. Od občin rovnoprávných příslušníků, přes starověké otrokářské monarchie, antické „demokracie“ a feudální monarchie, až po buržoazní demokratické republiky a nakonec až po meziválečné totalitní režimy fašistické a komunistické.

Až potud se Fischer zdržuje, vědecky ukázněně, jakýchkoli klasifikací jednotlivých forem ŘÁDU.

Teprve ve Třetí části II. knihy – ŘÁD SKLADEBNÝ, se s omluvou pokouší definovat nutnou změnu dosavadních forem demokracie a s ní spojených forem ekonomiky a všech ostatních společenských vztahů, občanské morálky a kultury. Protože považuje za historicky prokázané, že dosavadní demokratický a liberální řád selhal. A že je nutno jej nahradit řádem racionálnějším, přinášejícím maximální užitek VŠEM společenským vrstvám a zabezpečujícím jim životní standard, odpovídající jejich podílu na tvorbě společenského bohatství. Z dnešního pohledu lze říci, že jde o jednu konkrétní formu PŘÍMÉ DEMOKRACIE, která má zabezpečovat vyšší a rozhodující účast občanů – voličů na formování a realizaci politiky státu a zdokonalit a racionalizovat výkon státní správy. Hlavními myšlenkami jsou: navrácení politických stran jejich původní funkci, tj. službě společnosti, formulováním politických programů a zákonů, které ji jako celku mají zabezpečovat nejoptimálnější rozvoj. Dnes jsou politické strany ve stavu, že reprezentují a vykonávají jen skupinové zájmy určitých vrstev společnosti, bez ohledu na zájmy ostatní masy občanů. V oblasti ekonomické Fischer navrhuje zavedení silně progresivní důchodové daně, která by zamezila iracionální hromadění většiny národního důchodu v rukou úzké vrstvy nejbohatších kapitalistů a vyrovnala tak kupní sílu společnosti s jejími produkčními kapacitami a tím předcházela cyklickým hospodářským krizím z relativní nadvýroby.

S těmito návrhy nemusí čtenář souhlasit, ale vzít je jako impuls k vlastnímu přemýšlení o nutnosti a směru reforem, od dnešní partajní zastupitelské demokracie a neoliberální ekonomiky směrem k ekonomice „vícebarevné“, racionálně regulované.

 Fischerova kniha je tak odborně fundovaná a pro politiky poučná, že by ji každý z politiků měl povinně prostudovat.

Protože dnešní stav světa a úroveň naší demokracie jsou téměř shodné se stavem světa a ČSR v roce jejího vydání – 1933. Protože naše dnešní politická scéna je přeplněna politickými  prospěcháři, diletanty a ignoranty, jejichž „fungování“ je veřejnosti na škodu a jehož výsledky jsou základní příčinou neutěšeného celkového stavu našeho státu.

Proto rozesílám tuto výzvu všem poslancům sněmovny a všem senátorům.

Předsedům obou komor paramentu doporučuji zakoupení této Fischerovy knihy pro všechny členy jejich komor a její rozdělení mezi ně.

 V povinné úctě občan ČR

Ing. Zdeněk Trinkewitz