Do boje za demokracii řádu a činu (1933)

Demokratický řád, který by předcházel příčinám hospodářských i politických krizí, byl vypracován tzv. barrandovskou skupinou a v periodiku Demokratický střed a prezentován v č. 12 až 14 z 23.3.1934 (dostupný v Archivu hl. m. Prahy). Po úvodníku Dr. Zdeňka Chytila, vydavatele listu, jsou tam podrobně rozepsány změny barrandovskou skupinou navrhované.

Text je to obsáhlý a není účelné jej zde celý citovat. Omezím se pouze (zkráceně) na nejvýznamnější části, které jsou, bohužel, aktuální i dnes.

 Cituji:

 ŽÁDÁME RADIKÁLNÍ ZMĚNU společenské soustavy – Hospodářství musí sloužit společenským potřebám – ne zištnosti. Politika musí vyjadřovat obecné ideály společenské – ne zájmy stranické a skupinové.

 KOŘISTNICTVÍ A PŘÍŽIVNICTVÍ VŠEHO DRUHU MUSÍ BÝT PROHLÁŠENO ZA ZLOČIN, ať se jedná o bezohledné spekulace neodpovědného finančního kapitálu, úrokové lichvářství, zdražovací výstřelky nebo o neproduktivní trubce byrokratického aparátu. Uznáváme jen důchody, plynoucí z práce a zásluhy, úměrné obecnému užitku a míře osobního rizika.

 OD ANARCHIE K ŘÁDU

 V hospodářské oblasti pozorujeme ve světě především strašný nesoulad mezi výrobou a spotřebou. V době nadvýroby a hojnosti statků bloudí světem miliony nezaměstnaných a hladovějících. Společnost klesá pod nesnesitelnou tíhou zadluženosti. Všichni výrobci, spotřebitelé i zprostředkovatelé (obchodníci) jsou vydáni na milost neodpovědnému finančnímu kapitálu a spekulativnímu kořistnictví.

V politické oblasti strany jsou v područí  mocných zájmových skupin. Tím se přímo podporuje politická korupce.

 Závěrečné krédo:

 ANI LIBERALISMUS, ANI KOMUNISMUS, ANI FAŠISMUS

 Zpracoval

 Zeněk Trinkewitz

6.10.2014