Největší lež naší neoliberální smečky

Nejvyspělejší civilizované komunity se v historii lidstva vždy prosadily na špici kulturního vývoje tím, že rozvíjely poznávání reality světa a vytvářely společenské instituce, které komunitám zabezpečovaly nejlepší existenční podmínky.

Tak vznikaly společenské formy vlády, zákony jako normy vzájemných vztahů, instituce mocí: zákonodárné, výkonné, soudní, a vzdělávací a s nimi profese, které je realizovaly. Formoval se stát jako garant společných – veřejných zájmů komunity.

Představa, že toto společenské uspořádání bude spravedlivě sloužit všem příslušníkům komunity, jejím občanům, byla ideální a byla vždy porušována ve prospěch nejbohatší a nejvlivnější společenské vrstvy. Stát je proto v praxi vždy institucí vlády jedné privilegované třídy, nikoli vlády pro blaho všech svých občanů. Státní instituce a jejich aktéři nekonají tedy v obecném zájmu, ale „nestranně a vědecky objektivně“, za žold, slouží vládnoucí třídě.

Dnes vládne většině světa početně nepatrná globální třída multimiliardářů, jejímž dominantním zájmem je stupňující se další akumulace kapitálu na úkor zbytku společnosti. K zajištění své vlády si platí spoluvládnoucí podvrstvu politiků, „vědců“ a publicistů, kteří toto uspořádání světa všemi prostředky udržují a o jeho nenahraditelnosti přesvědčují ovládanou většinu lidské populace.

Kýžené udržení popsaného stavu světa je dnes stále častěji ohrožováno jeho neustále se opakujícími krizemi. Ta poslední současná je celosvětová, všeobecná, velmi hluboká a nekončící. Žoldnéři režimu sice opakovaně „vědecky prognózují“ její stále se posouvající konec, ale je stále zřejmější, že tentokrát krize již žádný konec mít nebude a přejde v trvalý stav ekonomické a společenské stagnace, s tendencí pokračujícího úpadku kvality života v globálních rozměrech.

V našich malých českých poměrech naši, přiměřeně malí, zástupci spoluvládnoucí podvrstvy se chovají konformně se svými světovými vzory a „slouží lidu“ podle již zcela nevěrohodných a neúčinných neoliberálních receptů. Ve službě multimilionářům jim „pro zvýšení pobídky k investicím“ umožňuje rozsáhlé daňové úniky do „daňových rájů“, snižuje přímé zdaňování jejich příjmů a odvody do sociálních fondů a vznikající deficity státního rozpočtu zalepuje nekonečným zvyšováním nepřímých daní a poplatků všem občanům bez rozdílu, zmrazováním důchodů a snižováním sociálních dávek. Výsledek je opačný, než jaký vládnoucí podvrstva slibuje. Kapitál uniká ve velkém za hranice, roste nezaměstnanost, klesá kupní síla obyvatel a spotřebitelská poptávka a do úpadku spějí další podniky. Výběr daní a sociálního pojistného dále klesá a deficit rozpočtu neklesá a je zalepován dalším zadlužováním státu.

Při tom se nabízí řešení, o kterém ale vládnoucí vrstva a ji sloužící podvrstva nechtějí ani slyšet. Je jím progresivní zdanění příjmu fyzických osob a důsledný výběr daní ze všech jejich příjmů v zahraničí důsledně podle zákona. Jen to by oživilo žádoucí ekonomický růst a zastavilo deficitní státní rozpočtování. Důkazem jsou ekonomiky všech skandinávských zemí, které nejlépe odolávají, i přes potíže, důsledkům probíhající světové ekonomické krize.

Abych nebyl obviňován z verbální agitace, nepodložené faktickými statistickými údaji o fungování ČR, provedl jsem potřebné šetření a výpočty ze statistických údajů z roku 2008, dostupných na webu.

PŘÍJMY státního rozpočtu v r.2008                                                                       

Daň z příjmu fyzických osob          95    mld.Kč
právnických osob        127
DPH        178        
Zvláštní daně (spotřební apod.)        125
Pojištění sociální, zdravotní, zaměstnanosti        385
Přijaté transfery        106
CELKEM       1016

 

HRUBÉ měsíční MZDY zaměstnanců v r.2008

Počet zaměstnanců 4 039 000
Průměrné mzdy celkem 22.123 Kč29.866 Kč  superhrubé
Ale: – v peněžnictví- vedoucích zaměstnanců 44.62938.335

 

Sazba daně jednotná 15% ze superhrubé mzdy (= 1,35 hrubé mzdy)

Slevy na dani:

  • na poplatníka                   24.840 Kč
  • dítě                                    10.680
  • studenta                              4.020
  • na důchod                           5.040

Vysoce nadprůměrné mzdy v peněžnictví, vedoucích zaměstnanců v podnicích i státní správě nejsou odůvodněny jejich vzácností nebo jejich podílem na tvorbě národního produktu, ale zpravidla jen jejich osobními nebo stranickými konexemi a schopnostmi intrik. Jde o zneužívání politické a ekonomické moci k neomaleně vysokému finančnímu ohodnocení jejich služebních pozic. Příkladem z poslední doby je případ předsedy představenstva a generálního ředitele podniku SAZKA Hušáka, který přivedl tento ziskový monopolní podnik k finančnímu krachu, potom co si sám sobě v, létech před tím, stanovil desetimilionové roční odměny a ještě tučnější „zlatý padák“ při odchodu.

PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ v r.2008

Počet domácností      4 116 364

Hrubý roční příjem na jednoho člena domácnosti – Kč

Osoba v čele domácnosti      zaměstnanec

175.913

                                             OSVČ

193.870

                                             důchodce

130345

 

Čistý příjem
                                     zaměstnanec         142.938
                                     OSVČ         167.747
                                     důchodce         125.187

 

Suma „daní“

%

                                   zaměstnanec      18,7          32.975
                                   OSVČ      13,4          26.073
                                   důchodce        4,0            5.158

POČET DOMÁCNOSTÍ

Celkem                               Zaměstnanců                            OSVČ                            Důchodců

4 081 852                              2 018 490                               506 901                        1 345698

Průměrný počet členů

2,51                                      2,86                                3,13                                1,73

Hrubý roční příjem na člena

153 826                            166 932                             182 032                          120 584

 

Hrubý měsíční na člena       13 911                            15 169                            10 048

 

POMĚR hrubý/čistý

1,2                                                    1,26                                1,21                          1,04

Hrubý roční na člena – decily                   Kč

                1                                         79 287                                            66 073

                2                                      104 949                                             93 147

                3                                      122 421                                           112 538

                4                                      139 077                                           131 776

                5                                      156 567                                           148 715

                6                                      174 296                                           169 265

                7                                      195 727                                           198 965

                8                                      223 797                                           231 412

                9                                      265 713                                           288 707

                10                                    393 450                                           589 904

 

Hrubý měsíční na člena (HPM/O) – decily                         Kč

                1                                         6 607                                  5 506

                2                                         8 745                                   7 762

                3                                       10 201                                    9 378

                4                                       11 590                                   10 981

                5                                       13 047                                   12 393

                6                                       14 522                                   14 105

                7                                       16 310                                   16 580

                8                                       18 650                                   19 284

                9                                       22 142                                   24 059

                10                                     32 788                                   49 159

100. centil                                                                               60 000

 

Daň

dle decilů

zaměstnanci

OSVČ

%

%

1

3

198

2

6,3

551

3

8

816

4

9,5

1101

5

11

1435

6

12

1743

7

13,3

2169

13,5

2.238

8

14,8

2760

15,2

2.931

9

16,8

3720

17,7

4.258

10. decil

21

6885

25,8

12.683

100. centil

28,0

16.800

 

Pro další výpočet je třeba (při absenci potřebných statistických dat) odhadnout počty plátců PP v nejvyšším 100. centilu.

V tomto centilu je přibližně 50 000 plátců, jejichž průměrný hrubý měsíční na člena rodiny je 49.159 Kč a průměrná daň 16.800 Kč.

Z toho lze vypočítat v něm průměrný HMP/O = 60.000 Kč

Pro další výpočet rozložení plátců ve 100.centilu budu předpokládat, že závislost počtu plátců (PP) na výši jejich příjmu je záporně exponenciální:

PP =         1____   

10 – HPM/O

Z toho vyplývá následující rozložení plátců a jejich zdanění

a měsíční výnos logaritmicky progresivní daně:

plátců – OSVČ

F HPM/O

PP

daň %

daň Kč/měsíc

součty – mil.Kč

60 000

50 000

28,0

16.800

840

100 000

40 000

33,8

33.800

1.352

1 000 000

16 000

59,8

598.000

9.568

2 000 000

500

67,6

1,352.000

6.760

Celkový součet za měsíc                                                   1.852  mld.Kčza rok                                                                                    222.240 mld. Kč

 

plátců – zaměstnanců

F HPM/O

PP

daň %

daň Kč/měsíc

součet za rok

10. decil

200 000

41,6

13.650

1,136 mld.Kč

Dohromady                                                                                   223.376 mld. Kč

SLOŽENÍ DOMÁCNOSTÍ

Počty:                                                                                 Průměrný počet členů:

domácností celkem                              2.839                9135542 / 2839000  =  3,2                           

zaměstnanců                                          1.430                 4039000 / 1430000  =  2,8

SVČ                                                                362                   1380317 / 362000  = 3,8

nezaměstnanných                                      110                    jako zaměstnanci = 2,8

důchodců                                                     791                 1556152 /  791000  = 2,0

_____________________________________________________________________________

 POČET DOMÁCNOSTÍ – z tabulky nahoře

 Celkem                              Zaměstnanců                    OSVČ                    Důchodců

4 081 852                               2 018 490                        506 901                   1 345 698

Průměrný počet členů

             2,51                                                2,86                  3,13                         1,73

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE VĚKU – 31.12.2008

Věk:

0 – 14  děti                         1,480.007            z toho                       odborných       373.246 

15 – 64                                 7,431.383 -  studenti škol                 středních         564.326

65 +                               důchodci                1,556.152                   vyš. střed.          28.027

CELKEM                                                          9,135.542                   vysokých         369.619

CELKEM     1,335.218 

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ za rok 2008 – tis.Kč

 

zaměstnanci

OVSČ

důchodci

Celkem

79 až 223

92 až 234

92 až 149
Spotřební

76 až 189

76 až 188

85 až 130    stejný žaludek
Nespotřební

3 až 35

17 až 46

  7 až 18     investice

 

A to jsou celkové průměry.

Pro zaměstnance ještě mnohem horší obraz dává v nejvyšší desetině rozdělení podle decilů.

Průměry dle decilů

zaměstnanci

OSVČ

důchodci

1

         69 tis.Kč          57 tis.Kč      77 tis.Kč

2

         91          83    101

3

        106          99    108

4

        120        116    113

5

        133        137    118

6

        145        154    123

7

        166        181    130

8

        188        219    138

9

        220        280    153
                   10         336        617    206

 

Jaké závěry vyplývají z této oficiální statistiky?

Je zcela zřejmé, že vládnoucí partajní a ekonomická oligarchie ve jménu své „demokracie“ a ve jménu „posvátného“ soukromého vlastnictví, si „demokracii“ a ekonomické vztahy formuje svojí třídní politickou, občanskou a obchodní legislativou, pouze pro plnění svých skupinových zájmů a na úkor většiny občanů. To vše zakrývá rétorikou o „nezadatelném a přirozeném“ právu individua na svobodu jednání, včetně úplné svobody trhu kapitálu, zboží, peněz a práce.

Tato „demokracie“ je demokracií jen pro ni. „Nižší“ třídy: zaměstnanců a drobných podnikatelů – OSVČ, včetně zemědělských, jsou neplnoprávné a odsouzené k minimálnímu podílu na společenském produktu, ač jej právě ony vytvářejí svojí prací. „Vědeckou“ teoretickou oporou tohoto protilidového společenského režimu jsou zejména ekonomická teorie hodnoty a ceny výrobních faktorů (určovaných jejich „vzácností“) a teorie mezního užitku. Jsou to však jen teorie, které by platily za ideálních podmínek v zidealizovaném, neohraničeném a nikdy nedosaženém prostoru zcela liberálního a poctivého trhu. Ve skutečnosti je dnes reálný trh globálně omezen a deformován intrikami, spekulacemi, korupčními a dokonce i zločinnými praktikami jeho „hlavních hráčů“ – kosmopolitního poolu velkých finančních, obchodních a průmyslových korporací, jejich majitelů a manažerů.

Politická nerovnost v zastupitelské parlamentní demokracii je důsledkem trvalé uzurpace moci vládnoucí oligarchií formou zákonů, které si podle svého zájmu vytváří v legálním procesu, který ovládá prostřednictvím své vlády a „svého“ parlamentu. Svojí vládu legitimizuje občasnými „svobodnými“ volbami a trvale si ji udržuje tím, že má monopol na informační media a že si může kupovat prodejnou inteligenci, která podle jejího zadání „zpracovává“ mínění voličů od kolébky až po exitus. Když se jí tyto praktiky někdy vymknou z rukou, neváhá svojí „demokracii“ opustit a potlačit občanský odpor skrytou nebo i zcela otevřenou diktaturou (příkladů je v historii od Pařížské komuny až po středo- a jihoamerické vojenské diktatury dostatek).

Statistická ročenka ČR 2010 exaktně ukazuje, jak v tomto stylu funguje pravicová oligarchie v ČR. K tomu je třeba ještě dodat, že tato statistika nezahrnuje celou populaci ČR, protože (záměrně) vůbec nezachycuje a tudíž ani nemůže analyzovat podíl té části podnikatelů (OSVČ), která vlastní podíly na obřích korporacích v ČR i zahraničí a jejíž příjmy plynou především z výnosu kapitálu. Přesto, s vědomím této výhrady, proveďme vlastní analýzu statistických údajů s vědomím, že ve skutečnosti jsou zjištěné nespravedlivosti ještě drastičtější.

Nejvýmluvnější jsou roční příjmy domácností na hlavu, setříděné podle pracovního zařazení osoby v čele domácnosti.

Je patrné, že roční hrubý příjem na hlavu je u zaměstnanců 90,7% příjmu u OSVČ. U čistého příjmu je to dokonce 85,2%. A celkové „zdanění“ příjmů zaměstnanců a OSVČ je v poměru 18,7% ku 13,4% v neprospěch zaměstnanců.

U nejnižších ročních příjmů na hlavu je sice u čtyř nejnižších decilů poměr obrácený ve prospěch zaměstnanců – 69 tis.Kč proti 57 tis.Kč u OSVČ, ale potom prudce roste ve prospěch OSVČ. V nejvyšším decilu je poměr:  zaměstnanci 336 tis.Kč / OSVČ  617 tis.Kč

Tedy zaměstnanecké rodiny mají 54,4% příjmu rodin OSVČ. Přestože u zaměstnanců je průměr navíc „vylepšen“ příjmy rodin zaměstnanců vysoce placených, tj. zaměstnanců v peněžnictví nebo vysoce placených manažerů a úředníků státní správy apod., jejichž průměrné platy jsou zhruba dvojnásobkem průměrného platu všech zaměstnanců (viz tabulka výše).

Obraz hlubokého rozdílu mezi příjmy a tím i kupní silou jednotlivých skupin podává tabulka jejich ročních peněžních vydání. Ve statistické ročence bohužel nejsou publikovaná zjištění podrobná (jistě opět záměrně, aby nepobuřovala), ale jsou uvedeny jen krajní hodnoty.

průměrných vydání celkových a na běžnou životní spotřebu nejsou mezi zaměstnanci a OSVČ prakticky rozdíly. Průměrné hodnoty jsou však opět zkresleny vysokopříjmovými decily zaměstnanců.  Proto je pro situaci většiny zaměstnanců typický poměr dolní hodnoty vydání zaměstnanců k horní hodnotě vydání OSVČ (79 : 234 u celkových), respektive (76 : 188 u spotřebních), ale zvlášť markantní rozdíl je ve vydáních nespotřebních mezi zaměstnanci v nejnižších příjmových decilech a OSVČ v nejvyšších decilech  (3 : 46). Kupní síla (~ příjmy) bohatých OSVČ je 15 x vyšší, než u typických zaměstnanců!  Z toho je zřejmé, že rozhodující většina zaměstnanců vyžívá se svými příjmy jen od výplaty k výplatě a že velká většina OSVČ žije rozhazovačným životním stylem zbohatlíků a má jen problémy s kapitalizací svých enormních příjmů.

Za této společenské a ekonomické situace pravicové vlády (i naše) dále snižují zdanění vysocepříjmových skupin obyvatelstva a tím příjmy státního rozpočtu. Úmyslně tak vyvolávají jeho trvalé schodky, ze kterých následně obviňují „příliš sociální politiku státu“. Potom za jediné východisko ze schodkového státního hospodaření vydávají další daňové a poplatkové zatížení málopříjmových skupin (zvyšováním DPH, zpoplatňováním zdravotní péče, správním poplatky atd.). A říkají si u nás „vláda daňové odpovědnosti“ (snad jen vůči svým chlebodárcům a spolčencům) a vydávají to za jedině možnou a nevyhnutelnou reformu státního financování (ve prospěch kapitalistů a na úkor většiny ostatního obyvatelstva – zaměstnanců, drobných OSVČ, důchodců a handicapovaných).

Trvalé sociálně únosné řešení je jiné!

Jedinně účinná, sociálně spravedlivá a ekonomicky funkční může být jen taková reforma veřejných financí, která zastaví zadlužování státu a nastartuje jeho postupné snižování politikou rovnoměrnějšího rozdělování společenského produktu.

Kdo objektivně analyzuje fungování soudobého globálního kapitalismu, musí nutně dojít k poznání, že společenský produkt se nerozděluje mezi práci a kapitál podle jejich skutečného podílu na jeho tvorbě, ale že se rozděluje velmi neúměrně ve prospěch kapitálu, zneužíváním jeho politické a ekonomické moci. Jednak tzv. tržními mechanismy, politicky legalizovanými vládnoucí oligarchií, ale v neposlední řadě také nezákonnými praktikami, které legální mechanismy trhu porušují. Sumární zisk kapitálu se dále zvyšuje jednak legálně, trvalým snižováním jeho zdanění a k tomu ilegálně daňovými podvody. Výsledkem této politiky vládnoucí oligarchie je trvalý pokles státních příjmů a rostoucí výdaje na sociální podpory rostoucí masy nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Tento vývoj nelze zastavit dalším zdaňováním práce a masivními škrty sociálních výdajů, ale je nutno zvýšit zdanění příjmu bohatých osob, fyzických i právnických a tyto daně důsledně vybírat. Je nutno účelnými a hospodárnými veřejnými výdaji a zvýšením čistých příjmů zaměstnanců a drobných OSVČ posílit jejich kupní sílu a tím i celkový ekonomický růst.

Jde o zavedení dále uvedených a dalších zákonných opatření, která k tomu povedou. Je to uzákonění vícestupňového (nebo kontinuálně rostoucího) progresivního zdanění příjmu fyzických osob, zvýšení zdanění právnických osob, zavedení a další zvýšení DPH a spotřebních daní u zbytných, škodlivých a přepychových produktů, zavedení majetkových přiznání a dalších opatření pro zamezení korupce u veřejných zakázek, zamezení daňových podvodů, uzákonění hospodářských trestných činů z nedbalosti, prosazení redukce a zvýšení výkonnosti a úspornosti státní správy, racionalizace, adresnost a zpřísnění sociální politiky atd.

21.12.2012

______________________________________________________

Naši miliardáři

Petr Keller – ředitel PPF a.s.- součásti Generali PPF Holding zapsané v Amsterdamu

Zdeněk Bakala – předseda dozorčí rady BXR Partners a.s. –  základní.kapitál 52,5 mil. Kč, s jediným akcionářem BXR HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED na Kypru

Andrej Babiš - předseda představenstva a jediný akcionář Agrofert Holding, a.s.
základní kapitál 628 mil Kč. Registrován v ČR

Tito „velikáni“ mají platit DMFO, protože mají trvalý (nebo dlouhodobý-přes 183 dnů/rok) v ČR (§2 a §22 zákona o dani z příjmu):

-          mzdy a odměny statutárních orgánů (i v zahraničí – §8)

-          příjmů jako OSVČ (§7(1)d – podíly společníků, komplementářů)

-          z kapitálových zisků (§8 – dividendy, úroky, prodej cenných papírů i v zahraničí)

-          z pronájmu

O čemž vážně pochybuji !!!