Absurdní ekonomika globálního kapitalismu

Kvalita ovzduší v Česku je vysoce ohrožující zdraví populace a dále se zhoršuje. Dokazují to dlouhodobá měření exhalací plynů, aerosolů a prachů, statistika respiračních chorob a alergií. Zvlášť varovné jsou u mladších generačních ročníků.

To má odezvu i v občanských aktivitách a protestech proti tolerantnímu posuzování dosavadních zdrojů znečištění a povolování zdrojů nových.

Jedním z nejvýznamnějších a nejnebezpečnějších zdrojů jsou exhalace výfukových plynů a prachových částic ze spalovacích motorů automobilů všeho druhu. Ty jsou vedle toho také zdrojem zdraví škodlivého hluku. U tohoto zdroje emisí vysoce převládají kamiony dopravy vnitrostátní, ale zejména dopravy tranzitní, pro které je trasa přes Česko ekonomicky i časově výhodná.

Je pozoruhodné, že hnutí ochránců přírody se málo angažují pro minimalizaci tohoto druhu dálkové dopravy a pro její nahrazování dopravními systémy méně škodícími životnímu prostředí. Zřejmě i zde významně působí lobbing firem, které v tomto odvětví podnikají nebo jej zásobují a poskytují mu služby.

Primární příčinou tohoto stavu je iracionální honba globálního kapitálu za ziskem a jeho růstem a absence regulace těchto nepříznivých jevů ze strany států. Státní a mezinárodní regulace chybí nebo je nedůrazná proto, že vlády se podřizují trvalému tlaku korporací na růst HDP, bez ohledu na devastaci životního prostředí a překotné vyčerpávání neobnovitelných primárních zdrojů (včetně nezpoplatněných externalit).

Globální kapitalismus pro své zisky využívá láci pracovní síly ve vzdálených zemích, jejichž komparativní výhodou je sociální dumping. Tam pracovní síla pracuje v podmínkách raného kapitalismu. S dlouhou pracovní dobou, v nezdravých a nebezpečných podmínkách, bez zdravotního, sociálního a starobního pojištění, se zaměstnáváním dětí. Příznivý vliv na nákladovost má také nízký nebo chybějící státní dozor nad nutriční a zdravotní nezávadností produktů. Proto se globálním korporacím vyplácí převádět výrobu do takových zemí a produkci převážet na obrovské vzdálenosti. Vhodná je k tomu právě kamionová doprava, která je variabilnější, rychlejší a investičně méně náročná, než ostatní druhy dopravy.

To má nežádoucí důsledky nejen pro poškozování životního prostředí, ale také pro zaměstnanost, pro kvalitu spotřebního zboží a pro zahraniční platební bilanci v sídelních zemích globalizovaných korporací. V nich je rušena výroba spotřebního zboží a redukována zemědělská výroba. V masových rozměrech jsou propouštěni jejich zaměstnanci a ruinováni drobní podnikatelé. Tradiční plantáže nebo sady nejsou sklízeny a ošetřovány a postupně zanikají. Práci tím ztrácejí i sezonní zaměstnanci – nezaměstnaní, důchodci, studenti apod., kteří dříve bývali odměňování také sklizenými plody, které si podomácku zpracovávali. Ti jsou dnes odkázáni na sociální dávky a nakupují nekvalitní a nezdravé potravinové náhražky z ciziny v supermarketech.

Podobně ekonomicky zhoubné dopady to má na zánik opravárenství spotřebního zboží. Korporace nemají zájem na výrobě a distribuci drobných náhradních dílů, ale dávají přednost výměně celých komponent za řádově vyšší ceny, tudíž i s řádově vyšší marží. Nemají zájem na dlouhé životnosti a spolehlivosti svých výrobků, ale na jejich co nejrychlejší obměně za výrobky nové. Zaniká proto i opravárenství a ještě použitelné výrobky zahlcují skládky nebezpečným odpadem. Přírodní suroviny jsou tak zcela zbytečně rabovány.

Růst lehčí automobilové dopravy vyvolává i přechod dřívějších zaměstnanců do „podnikatelské sféry“. Jako houby po dešti rostou (ale také bankrotují) menší podniky a živnosti, mnohdy zbytečných služeb a další zbytečné mezistupně v obchodních sítích, které neprodukují žádnou užitečnou přidanou hodnotu, ale jen se přiživují na jejím přerozdělování.

Řešením těchto problémů, alespoň v rámci Evropské unie, by mělo být progresivní mýtné se stoupající vzdáleností dopravy. Např. nad 500 km by mělo stále příkřeji stoupat. Tak, aby pro větší vzdálenosti byla nákladově výhodnější alternativní doprava, ekologicky méně škodící (železniční, lodní, případně kombinovaná s kontejnerovou). To by ekonomickým tlakem mělo potlačit výše uvedené absurdity ekonomiky, které bezohlednou honbou za maximalizací zisku vyvolávají neodůvodněné ztráty v oblasti externalit.

28.3.2012