Islám musí být v Evropě trpěn, ale nesmí být šířen

Otázka islámu v Česku, ale vlastně i v Evropě, byla znovu oživena požadavkem „českých“ muslimů na stavbu velké mešity Brně. Na tento požadavek reagovalo několik známých i neznámých Čechů. V tisku známá publicistka Petruška Šustrová nebo naposled studentka politologie Hana Svobodová (v Hospodářských novinách 14.8.2009). Ale také vrcholový politik Jiří Paroubek, který údajně varoval před nebezpečím rostoucích menšin s neevropskou kulturou pro budoucnost naší republiky. Ale byl v zápětí napaden skalními zastánci bezbřehé svobody individua a od této informace distancoval.

Na muslimskou rozpínavost v Česku jsem již jednou veřejně reagoval i já. V říjnu 2008 na blogu iDNES článkem, jehož text zde znovu uvádím.

Nedovolme šíření islámu v ČR

V poslední době zesilují aktivity islamistů, usídlených v české republice. Opakovaně požadují povolení výstavby mešit, např. v Brně. Zesilují také mediální propagaci islámu a Islámská nadace v Praze (ve spolupráci s Centrem osvěty v Dammámu, K.S.A.) vydala řadu brožurek, kterými láká naše obyvatelstvo k přijetí náboženství islámu a vstupu do jejich církve.

Tyto aktivity je nutno hodnotit nejen jako nepřijatelné pro domácí populaci ČR, ale i jako nebezpečné pro pokojný vývoj našeho státu.

Tento postoj není motivován snahou zasahovat do náboženské víry muslimů, žijících u nás, ani vytvářet překážky tomu, aby svojí víru v soukromí a uvnitř své menšiny vyznávali a praktikovali. Ale vychází z negativních zkušeností států v euro-americké kulturní oblastí, které v minulosti podobné snahy „svých“ muslimů tolerovaly, nebo dokonce podporovaly, jako projev dodržování lidských práv. Ale skutečným výsledkem této politiky bylo, že se převážná část muslimů neasimilovala do kulturního prostředí hostitelských států. Naopak stupňovala své menšinové požadavky a stala se iniciátorem sílících společenských střetů s majoritní populací.

Takto poučena, by naše republika měla přijímat přistěhovalce z islámské oblasti s podmínkou závazku, že budou dodržovat naše národní kulturní zvyklosti a naše zákony a nepožadovat pro sebe jakékoli výjimky z náboženských důvodů (viz šátky dívek ve francouzských školách apod.). Že ve stanovené době zvládnou češtinu tak, aby mohli samostatně jednat s našimi občany a naší státní správou. Islámu by nemělo být přiznáno postavení státem uznávaného náboženství, ani by neměl být jako církev státem podporován. Zejména proto, že je to náboženství, které si dosud zachovává středověký charakter náboženského dogmatismu, fanatismu a nesmiřitelnosti. Které si osobuje postavení jediného pravého náboženství a které mají muslimové za povinnost trvale šířit podle ideologie Džihádu. Z tohoto hlediska je islám vývojově ve stadiu, kterým Evropa a evropská náboženství procházela ve středověku a které se vyznačovalo dogmatismem, inkvizicí, mučením a vražděním kacířů a nemilosrdnými náboženskými válkami. Dnešní euro-americká kultura je liberální a vyznává úplnou svobodu náboženství, světového názoru a svědomí a nemůže se smířit s žádnými tendencemi, které by ji kulturně vracely zpět do středověku.

Ještě jako funkcionář KDU-ČSL jsem pro stranu zpracoval z vlastní iniciativy koncepci vládní politiky, kterou by měla strana prosazovat. V roce 2004 jsem tuto koncepci aktualizoval a poslal ji vládě do Strakovy akademie. Tento návrh řešil i imigraci a příslušnou část textu zde připojuji.

Migrace

Migraci není vhodné generálně omezovat. Našemu hospodářství chybí některé kategorie zaměstnanců i podnikatelů, které je možno nahradit a doplnit vhodnými migranty, kteří budou cíleně vyhledávání našimi institucemi ve vybraném zahraničí a se souhlasem a spoluprácí tamních vlád.

Vhodnými migranty jsou příslušníci kteréhokoli národa nebo etnika, které však splňují následující podmínky:

a) jsou kvalifikovaní v oblasti manuální nebo duševní práce

b) mají evropské civilizační návyky nebo se je chtějí naučit a plně se asimilovat

c) nepřísluší k žádnému fundamentalistickému náboženství nebo ideologii

d) jsou zdraví a mladší než:  dělníci 30 let,  inteligenti 40 let

e) mají nebo chtějí mít minimálně 2 děti

Také je nutno, bez jakýchkoli předsudků a zcela racionálně využít imigrační politiku vůči příchozím z méně rozvinutých zemí. Zbavit se všech dosavadních idealistických předsudků a řešit imigrační politiku racionálně, při zachování respektu k lidským právům migrantů. Dosud se všechny vlády cílových států migrace dopouštěly chyby v tom, že připustily vznik nových etnických minorit, které neměly snahu se asimilovat, ale využívat všech vymožeností hostitelské země pro stále se zvyšující požadavky na svojí positivní diskriminaci. Racionální imigrační politika by měla připouštět pouze řízený příliv zdravých a přiměřeně kultivovaných migrantů. Navíc s podmínkou jejich termínované jazykové a kulturní adaptace, zejména všech jejich dětí, jako nutným předpokladem pro udělení práva trvalého pobytu nebo plného občanství a s následným vyhoštěním všech, kteří asimilační podmínky v termínu nesplní.

Aktuální otázka stavby velké mešit v Brně a kdekoli jinde by měla být řešena v obecnější rovině. Mělo by být postupováno jednotně ve vztahu ke všem náboženstvím a církvím.

Rozhodujícím by měl být veřejný zájem. Nové církevní stavby a zařízení zcela obecně by měly být povolovány jen tehdy, když mají sloužit nějaké minimálně početně limitované komunitě lidí a také jen v případě, že je zaručeno, že nebudou sloužit šíření totalitních ideologií, odporujících článkům Všeobecné deklarace lidských práv. Neposledním rozhodovacím kritériem by mělo být i transparentní financování těchto investic, aby nebyly prostředkem šíření vlivu cizích mocností a sil, které jsou nepřátelské nebo škodící evropské civilizaci.

Obecně, pro celý svět, by mělo být přijato pravidlo, že organizované šíření starých i nových náboženství v cizích zemích není dovoleno. Tedy např. islámu v evropských zemích, ale naopak také katolictví nebo protestantismu v kulturně odlišných teritoriích.

Při takovém řešení by odpadla obviňování o porušování svobody víry a náboženství, protože víra a náboženství by byly vždy jen cistě osobní věcí každého lidského jedince.

18. srpna 2009

Pro blog.idnes