Výzva občanům České republiky ke vstupu do politické strany nového typu!

Totální nefungování dosavadního politického systému tzv. zastupitelské demokracie v České republice již zcela znechutilo většinu občanů, kteří proto požadují jeho změnu. Nechtějí dále trpět neomezenou vládu prospěchářských politiků ze všech etablovaných parlamentních stran, kteří si účelovými zákony zabezpečují trvalou reprodukci své moci. Cílem těchto politiků a jejich stran není služba občanům, ale vysávání výsledků práce národa pro jejich osobní hmotný a společenský prospěch, prospěch jejich stran, prospěch jejich klientů a sponzorů.

Této nálady občanů zneužila v poslední volební kampani do poslanecké sněmovny a do obecních zastupitelstev strana Věci veřejné. Slibovala rozhodný boj proti praktikám dosavadních parlamentních stran a prosazování systému přímé demokracie. Byly to však jen populistické předvolební lži a Věci veřejné se po svém vstupu do parlamentu beze studu plně zařadily do zavedeného politického marasmu.

Proto vše se v tomto roce intenzivněji a ve větším měřítku začaly rozvíjet protestní aktivity mnoha neformálních občanských skupin i formálních sdružení. Ty se realizují ve velké míře na jejich četných internetových stránkách, v podávání petic a rozesílání otevřených dopisů politickým i vládním činitelům, ale v poslední době i v  organizovaných pouličních demonstracích. Slabinou všech těchto aktivit je jejich organizační roztříštěnost a programová neujasněnost.

Zásadní význam pro úspěch občanského hnutí za změnu českého politického a společenského systému má volba cesty k prosazení změny.

Někteří radikálové se domnívají, že možná je jen cesta revoluční, cesta nátlakových masových protestů proti dosavadnímu režimu. Mají představu jakéhosi nového „Listopadu 1989“. Zkušení političtí realisté dávají přednost cestě legitimních změn v rámci dosavadní Ústavy a platných zákonů. Ta může vést jen přes vznik politické strany nového typu, která musí mít jasný politický program, pro který bude získávat stále větší počet členů a voličů, až jej bude schopná prosadit v parlamentu a v ostatních ústavních orgánech republiky.

Tuto cestu nabízíme občanům-voličům výzvou k založení strany s názvem

VŠECHNU MOC LIDU!

___________________________________________________________________________

 

Program strany

Konečným strategickým cílem strany je ústavní zavedení politického systému přímé (spoluúčastnické-participativní, vyjednávací-deliberativní) demokracie, ve které budou politické strany odděleny od státu (zastaveno jejich státní financování) a zbaveny možnosti direktivního ovládání všech ústavních mocí (výkonné, zákonodárné a soudní). Občané-voliči nebudou volit politické strany, ale budou volit v jednomandátových volebních obvodech kvalitní osobnosti (podobně jako ve Velké Británii nebo u nás do senátu). Poslanci, kteří se zpronevěří svým předvolebním slibům, budou odvolatelní z rozhodnutí svých voličů kdykoli během svého mandátu. Počet poslanců sněmovny bude snížen a současně bude zrušen senát. Nově budou stanoveny pravomocí presidenta, voleného přímou volbou občany, při současné možnosti jeho sesazení referendem. Rovněž zákonem určené ústavní činitele a nejvyšší státní úředníky budou občané volit přímou volbou (krajské hejtmany, starosty, vyšší soudce, vyšší policejní náčelníky apod., jako v USA). Bude uzákoněn systém referend (podobně jako ve Švýcarsku), která se musí konat buď

a) na základě iniciativy skupiny občanů,

b) o závažných rozhodnutích státní správy

c) jako povinná ze zákona (především o ústavě a její změně).

Strana nebude prosazovat žádnou ideologii, zejména krajně pravicovou nebo levicovou. Jako strana přímé demokracie respektuje vůli občanů. Ve svém politickém úsilí bude vycházet s cílem trvalého růstu kvality života občanů jako celku, bez neodůvodněných extrémních společenských rozdílů. Bude podporovat racionální udržitelný růst všeobecného blahobytu, možného jen ve zdravém životním prostředí. Bude podporovat růst morální, vzdělanostní a kulturní úrovně celé společnosti a zachování národního kulturního dědictví.

Nejbližším programem (taktickým) je založení strany a získání maximálního počtu členů a příznivců (včetně nezištných sponzorů). Tak, aby již ve volbách v roce 2014 pronikla strana do poslanecké sněmovny a mohla tam zahájit intenzivní prosazování nejbližších cílů svého programu, kterými jsou:

  1. Novela zákona o politických stranách (vzít jim statut nadřazenosti nad ostatními občanskými sdruženími a dotace ze státního rozpočtu)
  2. Změna ústavy:

a) ústavní zákon o systému referend – Čl.2 (2) Ústavy,

b) změna volebního systému do sněmovny z poměrného na většinový  –Čl.18 (1) v jednomandátových volebních obvodech,

c)  přímá volba presidenta republiky- Čl.54 (2).

   3.  Účinné zákony proti všem typům korupce ve státní i soukromé sféře

 

Organizační principy strany

  1. Strana usiluje o masové členství
  2. Odmítá financování ze státního rozpočtu
  3. Všechny funkce ve straně jsou neplacené. Placené můžou být jen nejnutnější administrativní síly v ústředním sekretariátu strany
  4. Každý člen je povinen platit členský příspěvek, progresivně diferencovaný podle příjmu člena po zdanění (od nulového až do 1% z čistého příjmu)
  5. Strana neodmítá peněžní dary v mezích zákona, ale bez jakýchkoli podmínek dárce
  6. Členové se organizují na územním principu. Vytváří buňky, místní a okresní organizace s volenými funkcionáři, kteří místní aktivity koordinují s orgány vyšších celků, v souladu s programem strany
  7. Volba funkcionářů do ústředního orgánu se koná přímou internetovou volbou z kandidátů v počtu trojnásobku členů ústředního orgánu. Kandidáti jsou vybráni do tohoto počtu v pořadí podle součtu došlých návrhů.
  8. Strana svolává minimálně jednou ročně pravidelný sjezd strany. V mezidobí dle potřeby.

 

Založení strany

K založení strany je třeba ustavit přípravný výbor, který podá návrh na její registraci u Ministerstva vnitra. K návrhu musí být připojeny:

a)       petice alespoň 1000 občanů se jmény, bydlišti, rodnými čísly a podpisy

b)       stanovy s názvem strany; sídlo, programové cíle, zásady hospodaření aj. dle zákona.

Abychom mohli zahájit úplnou přípravu uvedené dokumentace, musíme zjistit ohlas občanů, které oslovíme, včetně jejich kontaktních adres, telefonů, e-mailů. A pokud možno současně i jejich návrhy na územní uspořádání, členy přípravného výboru a připomínky k této výzvě, k jejímu obsahu a zaměření.

VÝZVA je šířena e-mailem (viz přiložený text e-mailu) na všechny nám známé adresy jednotlivců i hnutí, požadujících změnu politického systému. S požadavkem, aby ji šířili dále ke svým kontaktům.

Šířena je také na webu blogem http://trinkewitz.blog.idnes.cz a též v plném rozsahu na stránkách   http://trinkewitz.cz , záložka POLITIKA.

 

Touto VÝZVOU žádáme všechny oslovené skupiny i jednotlivce o sběr podpisů na vykopírované petiční archy, jejich formulář je připojen, a o zaslání jejich podepsaných originálů na prozatímní styčnou adresu:

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Lomnická 261

198 00 Praha 9

 

Do přípravného výboru navrhujeme:

Dr. Jiří Polák, Ing. Zdeněk Trinkewitz a další dle došlých návrhů.

___________________________________________________________________________

Text e-mailu

Vážení přívrženci skutečné demokracie!

Iniciátoři myšlenky založení politické strany zcela nového typu, jsou již řadu roků zapojeni do světového a evropského hnutí za prosazení lepší formy demokracie, než je dnes praktikovaná demokracie zastupitelská. Ta v minulosti vedla v tzv. „velkých západních demokraciích“ ke kapitulaci před Hitlerem, k „Mnichovu“ a k bleskové porážce Francie na počátku 2. světové války. Dnes pociťujeme její „fungování“ v politické a společenské situaci v naší republice. S tímto stavem není spokojena většina našich občanů, a proto požadují změnu.

Naše iniciativa nabízí promyšlené řešení, které je realizovatelné bez násilného převratu, při respektování platné Ústavy a zákonů. Vyžaduje však sjednocení a aktivitu co největšího počtu nespokojených občanů-voličů.

Naší pohnutkou není touha po moci a osobních výhodách, ale snaha realizovat takovou politiku, jakou by měla být:

službou společnosti, službou občanům a našemu společnému státu; službou, která musí vést k jeho racionálnímu a zdravému vývoji nejen dnes, ale po celou řadu let do budoucnosti.

 

Zárukou upřímnosti našich úmyslů a slov snad může být, že jsme senioři téměř osmdesátiletí a proto zcela zřejmě nesledujeme žádné osobní prestižní a ziskuchtivé cíle. Zárukou, že jsme vedeni pouze starostí o budoucnost našich dětí a vnuků a o osud našeho malého kulturního národa.

 

(Životopis Zdeňka Trinkewitze je na http://trinkewitz.cz , záložka O AUTOROVI

PhDr. Jiří Polák je emigrant, žijící od r. 1965 ve Švédsku, poblíž města Malmö.

 

Jiří Polák                                            Zdeněk Trinkewitz